Podmínky

Smluvní podmínky

Zóna 24 média v.o.s..
sídlo: Havířov - Město, Selská 1329/43, PSČ 736 01
IČ: 28599241
DIČ: CZ28599241
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě oddíl AXVIII, vložka 1515
(dále jen "Zóna24") na straně jedné

a

právě se registrující uživatel

uzavírají smluvní ujednání, kdy Zóna24 dává uživateli prostor na svém portálu na adrese www.zona24.cz a uživatel na něj vkládá svá videa. Smluvní ujednání podléhá obchodním podmínkám. Zóna24 je oprávněna publikovat obsah internetového serveru zona24.cz na jakýchkoli jiných webových stránkách dle uvážení Zóna24, v takovém případě se tyto obchodní podmínky vztahují i na poskytování služeb na těchto jiných webových stránkách.

1. Poskytovatelem služeb na internetovém serveru zona24.cz (dále také jen „Server“) je společnost Zóna 24 v.o.s. se sídlem: Havířov - Město, Selská 43, PSČ 736 01 , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79945 (dále také jen „Provozovatel serveru“), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2. Uživatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Strany uzavírají smlouvu podle § 52 a násl. občanského zákoníku a dalších relevantních právních předpisů České republiky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uživatel vyplní registrační údaje, vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami, projeví vůli stát se uživatelem jedné nebo více služeb a jeho projev vůle je doručen poskytovateli služeb.

4. Služby poskytované uživatelům po registraci spočívají v následujících činnostech:

a) poskytnutí prostoru na Serveru tak, aby si mohl každý uživatel zde ukládat, editovat, případně sdělovat omezenému či neomezenému okruhu jiných osob své audiovizuální příspěvky.

b) další služby, podle aktuální nabídky provozovatele serveru.

c) v poskytnutí prostoru a dalších služeb i na jiných webových stránkách, pokud Zóna 24 rozhodne, že na nich bude provozovat obsah Serveru.

5. Služby uvedené v čl. 4 jsou poskytovány uživatelům bezplatně, a to na základě registrace a souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Výjimkou jsou služby Videokatalogu, kde ukládání audovizuálních děl je zpoplatněno formou SMS dle aktuálního ceníku.

6. Uložené soubory nebo jejich části (pasáže) nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky. Výslovně je zde zakázáno umisťovat a šířit soubory a jiné informace, které zejména:

a) porušují práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob;

b) vedou k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele nebo je způsobilé tak učinit;

c) obsahují neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;

d) obsahují pasáže, jež podněcují k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;

e) obsahují pasáže, jež svádí jiné ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo je v tom podporují anebo zneužívání takové látky jinak podněcují;

f) obsahují pasáže, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu;

g) obsahují pasáže, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;

h) obsahují pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;

i) obsahují poplašnou zprávu, která je nepravdivá;

j) obsahují pornografická díla, jež zobrazují dítě, v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem;

k) umožňují osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům;

l) obsahují nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;

m) podporují nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím;

n) popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.

7. Uživatelé nesmějí do svých souborů a jiných informací vkládat jakoukoliv placenou reklamu. Placenou reklamou odkazy se rozumí také reklama, za níž uživatel získá jakékoliv jiné plnění nebo protislužbu. Za reklamu se nepovažují odkazy na jiné servery. Je možné uvádět pouze reklamy na vlastní produkt nebo službu, nikoliv na produkt nebo službu třetí strany, přitom ovšem musí uživatel dbát relevantních ustanovení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

8. Uveřejňování reklamy je vyhrazeno pouze provozovatelům serveru.

9. Prostor poskytnutý uživatelům je určen pro umístění a provozování souborů a jiných informací uživatelů za účelem jejich audiovizuální prezentace. Server není určen pro zálohování dat.

10. Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do autorských práv k dílům, umístěným na serveru, ani tato díla šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu autora nebo vykonavatele autorských práv.

11. Uživatel se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení serveru, ohrozit jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích.

12. Je zakázáno zasílat nevyžádaná obchodní sdělení (spam) ostatním uživatelům serveru nebo do diskusních skupin, které by odkazovaly na stránky tohoto serveru.

13. Poskytovatel služeb podle čl. 4, které spočívají v ukládání informací (souborů) poskytnutých uživatelem, odpovídá podle ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen

a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo

b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

14. Podle ust. § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů poskytovatel služeb uvedení v čl. 4 není povinen dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

15. Za účelem zajištění výše uvedených povinností stanovených zákonem poskytovatel služby v případě, že se nějakým způsobem dozví o existenci souborů nebo jejich částí nebo jiných informací uživatelů, které porušují ust. čl. 6, 7 a 9 je neprodleně smaže. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel služeb neodpovídá za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, který by tímto postupem uživateli vznikla nebo vzniknout mohla.

16. V případě, že se uživatel dopustí jednání, které je v rozporu s ust. čl. 6 až 12 těchto obchodních podmínek, bude smlouva mezi ním a poskytovatelem služeb po předchozím upozornění ukončena.

17. Provozovatel serveru neposkytuje uživatelům žádnou záruku za nepřetržitý provoz služeb, jejich dostupnost, jakož i šířku pásma (rychlost připojení k serveru).

18. Provozovatel serveru neprovádí žádné zálohy dat na serveru umístěných a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou jejich zničením nebo smazáním. Zálohu obsahu, umístěného na serveru, si musí provádět uživatel vlastními prostředky.

19. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na smazání souborů.

20. Při registraci je uživatel povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel serveru se zavazuje veškeré informace získané při registraci uživatele chránit ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel serveru je oprávněn údaje uvedené uživatelem při registraci poskytnout společnosti Zóna 24 v.o.s. pro účely jejich užití v souladu s platnými právními předpisy.

21. Uživatel tímto ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že Provozovatel serveru bude oprávněn zasílat uživateli e-mailové zprávy, které budou obchodními sděleními ve smyslu ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., obsahujícími zejména, nikoli však pouze, informace o Serveru a o jeho obsahu.

22. Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel serveru si dále vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Na změnu obchodních podmínek je provozovatel serveru povinen vhodným způsobem upozornit nejpozději 30 dní předem. V případě, že uživatel nejpozději do 30 dnů od uveřejnění upozornění na změnu obchodních podmínek nevyjádří, že se změnou nesouhlasí, budou se vztahy mezi provozovatelem serveru a uživatelem nadále řídit změněnými obchodními podmínkami; v opačném případě bude smlouva mezi uživatelem a poskytovatelem služeb ukončena.

23. Smlouvu je možno také ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Smlouva je ukončena okamžikem, kdy uživatel projeví vůli k jejímu ukončení a jeho projev vůle je doručen poskytovateli služeb.